Auditul Calitatii

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Auditul Calitatii         Indicativ: ICF.RO.MQAQ

Titular Curs: Conf. univ. dr. IONICĂ ANDREEA

Competențe specifice:

  • Cunoaşterea obiectivelor şi tipologiilor recunoscute de audit, a documentelor şi tehnicilor de auditare, a rolului şi calităţilor auditorilor
  • Cunoaşterea, interpretarea şi utilizarea conţinutului standardelor în vigoare privind auditarea
  •  Stabilirea si utilizarea  metodelor şi tehnicilor de comunicare folosite în auditare
  • Stabilirea metodelor de evaluare, analiza si îmbunatatire a calitatii produselor, proceselor si  sistemelor de management utilizate in auditare
  • Elaborarea documentelor specifice auditului in perioada de implementare si functionare a  sistemului de management al  calitatii
  • Capacitatea de a transpune în practică pe parcursul unui audit cunoştinţele dobândite

Obiective:

  • Identificarea auditului calităţii ca un proces generator de valoare într-o organizație, proces complex şi esenţial în implementarea și funcționarea unui sistem de management al calităţii;
  • Explicitarea noţiunilor de  bază privind procesul de audit al calităţii în vederea ințelegerii și însușirii acestora;
  • Prezentarea obiectivelor şi tipologiilor recunoscute de audit, a documentelor şi tehnicilor de auditare, a rolului şi a calităţilor auditorilor,  ca factori determinanţi în succesul auditului.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 83 întrebări

Conținut Curs

1. NOŢIUNI DE BAZÃ PRIVIND AUDITAREA
1.1. Conceptul de audit. Activitatea de audit
1.2. Clasificarea şi domeniile de aplicare ale auditului
1.3. Auditul calităţii. Termeni şi definţii
1.4. Principii de bază privind auditarea. Caracteristicile auditului
1.5. Standarde aplicabile în auditare

2. AUDITURILE CALITĂŢII
2.1. Obiectivele generale şi importanţa auditului calităţii
2.2. Tipuri de audituri ale calităţii
2.3. Auditul calităţii produsului
2.4. Auditul calităţii procesului
2.5. Auditul sistemelor calităţii

3. MANAGEMENTUL PROGRAMULUI DE AUDIT
3.1. Generalităţi
3.2. Obiectivele şi întinderea unui program de audit
3.3.Responsabilităţi, resurse şi proceduri
3.4. Implementarea programelor de audit
3.5.Înregistrări ale programului de audit
3.6. Audituri de sistem combinate. Audituri comune
3.7. Monitorizarea şi analiza unui program de audit

4. PROCESUL DE AUDITARE (PRELUCRARE DUPĂ ISO 19011:2011
4.1. Generalităţi
4.2. Iniţirea auditului
4.3. Analiza documentelor
4.4. Pregătirea activităţilor de audit la faţa locului
4.5. Desfăşurarea activităţilor de audit la faţa locului
4.6. Pregătirea, aprobarea şi difuzarea auditului
4.7. Finalizarea auditului
4.8. Auditul de urmărire

5. DOCUMENTELE DE LUCRU ALE AUDITULUI SISTEMELOR CALITĂŢII
5.1. Liste de verificare/Chestionare de audit
5.2.“Aide – memoires”
5.3. Prezentarea documentelor de lucru utilizate în etapele de auditare

6. CALIFICAREA AUDITORILOR SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL
CALITĂŢII
6.1. Noţiuni generale privind educaţia, instruirea, experienţa profesională şi competenţa în audit
6.2. Procesul de evaluare şi selectare a auditorilor

6.3. Auditorul – cunoştinţe şi abilităţi

6.4. Arii generale de competenţă
6.5. Menţinerea calificării auditorilor

7. METODE ŞI TEHNICI DE COMUNICARE UTILIZATE ÎN AUDITUL CALITĂŢII
7.1. Specificul comunicaţiilor firmei în procesul de auditare
7.2. Metode şi tehnici de comunicare utilizate în auditare
7.3. Elemente specifice comunicării în contextul auditului calităţii
7.4. Recomandări privind utilizarea metodelor şi tehnicilor de comunicare în desfăşurarea auditului
7.5. Auditul comunicaţiilor firmei

8. AUDITUL ŞI SISTEMUL DE MANAGEMENT AL FIRMEI
8.1. Auditul managementului de vârf
8.2. Auditul – proces de îmbunătăţire continuă a sistemului de management al calităţii
8.3.Abordarea auditului calităţii din perspectiva sistemului de managementului al firmei
8.4. Auditul calităţii – proces generator de valoare într-o organizaţie

9. AUDITUL PERFORMANŢEI – INSTRUMENT AL MANAGEMENTULUI CALITĂŢII
9.1. Auditul performanţei
9.2. Încadrarea auditului calităţii în auditul performanţei