Managementul Productiei

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Producției          Indicativ: ICF.RO.MNMP

Titular Curs: Conf.univ.dr.ing. Dolea Gabriel

Competențe specifice:

 • Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind managementul producţiei.
 • Înţelegerea locului producţiei în structura organizatorică a întreprinderii;
 • Definirea structurii organizatoirce a unei întreprinderi procesual  şi compartimental.
 • Abilităţi de cercetare privind organizarea unui sistem de producţie.
 • Competenţe în conceperea şi analiza modelelor în managementul producţiei;
 • Competenţe în elaborarea unor  linii directoare pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor;
 • Competenţe în elaborarea unor metode de predicţie şi explicare  a comportamentului sistemului de producţie.
 • Capacitate de analiză şi sinteză a modelelor utilizate în managementul producţiei (certitudine, risc, incertitudine). Capacitatea de analiză  economică şi financiară
 • Existența preocupărilor pentru perfecționarea rezultatelor activității profesionale prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
 • Implicarea în activități de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze bibliografice, eventual a unor referate și articole de specialitate;
 • Conceperea documentelor de lucru, utilizarea, interpretarea informaţiilor specifice;
 • Participarea la proiecte având caracter științific și  demonstrarea capacității de a identifica oportunități pentru propria formare profesională în viitor.

Obiective:

 • Familiarizarea cursanților cu abordările teoretice și instrumentele practice din sfera managementului producţiei, ca știință modernă care vizează racordarea întreprinderii la evoluţiile pieţei în condiţiile unui mediu extern din ce în ce mai imprevizibil;
 • Însuşirea noţiunilor de bază privind  managementul producţiei cu referire la sistem de producţie, formă de organizare, tip de amplasament;
 • Cunoaşterea conceptelor, modelelor şi a orientării manageriale de bază din acest domeniu în vederea îmbunătăţirii activităţilor de producţie concretizată în creşterea productivităţii muncii a calităţii produselor şi eficienţei;
 • Însuşirea  modelelor şi tehnicilor  specifice managementului producţiei.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 217 întrebări

Conținut Curs

1. INTREPRINDEREA INDUSTRIALĂ. OBIECT DE REALIZARE A PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

1.1. Definirea conceptului de întreprindere. Elemente. Caracteristici.

1.2. Funcţiunea de producţie a întreprinderii. Cerinţele realizării acesteia. Locul producţiei în structura organizatorică a întreprinderii.

1.2.1.Funcţiunea de producţie a întreprinderii. Cerinţele realizării acesteia.

1.2.2. Locul producţiei în structura organizatorică a întreprinderii

1.3. Tipologia întreprinderilor

2. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR AL ÎNTREPRINDERII INDUSTRIALE ŞI INFLUENŢA ACESTUIA ASUPRA ORGANIZĂRII PRODUCŢIEI

2.1.Definirea conceptului de mediu înconjurător al întreprinderii industriale şi caracteristicile principale ale acestuia.

2.2. Formele principale ale mediului înconjurător care îşi exercită influenţa asupra activităţii întreprinderii şi a modului de organizare a acesteia. Influenţa activităţii întreprinderii asupra mediului.

3. INTRODUCERE ÎN SISTEMELE DE PRODUCŢIE INDUSTRIALE 

3.1. Noţiuni de bază referitoare la studiul sistemelor. Sisteme de producţie cibernetico-industriale

3.2. Metodologia proiectării sistemelor de producţie industriale

4. SISTEMUL DE PRODUCŢIE

4.1.Sistemul de producţie: obiective, structură, funcţii. Activităţile specifice sistemului de producţie din întreprindere.

4.2.Conducerea sistemului de producţie. Eficienţa sistemului de producţie

4.3. Metode de stabilire a sistemului (tipului) de producţie

4.3.1. Metoda indicilor globali

4.3.2. Metoda indicilor de constanţă

4.4. Tipurile de producţie

4.4.1. Tipul de producţie de masă

4.4.2 Tipul de producţie de serie

4.4.3 Tipul de producţie individuală (unicate)

5. CAPACITATEA DE PRODUCŢIE      

5.1. Capacitatea  de producţie; definirea noţiunii

5.1.1.Factorii care influenţează capacitatea de producţie

5.1.2. Indicatori ai capacităţii de producţie

5.1.3.Principiile metodologice ale determinării capacităţii de producţie

5.2. Fundamentarea mărimii capacităţii de producţie

5.2.1. Metodologia generală de calcul a capacităţii de producţie a unei întreprinderi de producţie industrială

5.2.2.Fundamentarea mărimii capacităţii de producţie la utilajele cu specializate pe produs

5.2.3.Fundamentarea mărimii capacităţii de producţie la utilajele cu specializare tehnologică

5.2.4.Fundamentarea mărimii capacităţii de producţie în funcţie de mărimea suprafeţelor de producţie

5.2.5. Fundamentarea mărimii capacităţii de producţie la liniile de producţie în flux

5.2.6. Fundamentarea gradului de utilizare a capacităţii de producţie

5.2.7. Balanţele capacităţii de producţie

5.2.8. Posibilităţi de îmbunătăţire a utilizării capacităţii de producţie

6. ELEMENTE DE ORGANIZARE TEHNICĂ A UNEI ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE    

6.1. Proiectarea întreprinderii

6.1.1.Metode şi tehnici posibile de folosit

6.1.2.Planul general de organizare al întreprinderii; definirea noţiunii;  cuprins; obiective

6.2. Tipuri de amplasare a mijloacelor de muncă pe suprafeţele de producţie

6.2.1. Definire; obiective urmărite; clasificare

6.2.2. Amplasarea staţionară sau pe post fix

6.2.3. Amplasarea pe proces tehnologic sau pe grupe de maşini (amplasarea funcţională)

6.2.4. Amplasarea pe produs sau pe obiect (amplasarea liniară orientată pe produs)

7. STRUCTURA DE PRODUCŢIE ŞI CONCEPŢIE A UNEI ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE 

7.1 Procesul de producţie: noţiune, tipologie, factori de influenţă

7.1.1 Noţiunea de proces de producţie

7.1.2 Tipologia proceselor de producţie

7.1.3 Factorii care influenţează asupra modului de organizare a proceselor de producţie

7.2. Structura organizatorică a unei întreprinderi de producţie

7.2.1 Structura de producţie şi concepţie; noţiune, verigi structurale de bază

7.2.2 Tipuri de structuri de producţie şi concepţie

7.2.3 Posibilităţi de perfecţionare a structurii de producţie şi concepţie; indicatorii care reflectă eficienţa economică a unei structuri raţionale

7.2.4.Structura organizatorică a întreprinderii pe baza centrelor de responsabilitate

8. PREGĂTIREA PRODUCŢIEI      

8.1 Pregătirea producţiei noilor produse

8.1.1.Obiective şi posibilităţi de asimilare a noilor produse

8.1.2 Pregătirea tehnică

8.2 Pregătirea material-organizatorică a fabricaţiei. Posibilităţi de reducere a duratei pregătirii fabricaţiei.

8.2.1. Pregătirea material-organizatorică a fabricaţiei noilor produse

8.2.2. Planificarea pregătirii fabricaţiei noilor produse

8.2.3. Posibilităţi de reducere a duratei de pregătire a fabricaţiei noilor produse

9. SISTEME DE ORGANIZARE ÎN TIMP A PRODUCŢIEI. CICLUL DE PRODUCŢIE

9.1 Noţiunea şi structura duratei ciclului de producţie

9.2. Metode de îmbinare în timp a execuţiei operaţiilor tehnologice

10. CONCEPTE ŞI METODE DE MARE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ FOLOSITE ÎN MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI INDUSTRIALE

10.1. Metoda de organizare „Tocmai la timp” (Just in time sau Juste à temps)

10.2. Metoda Kanban

10.3. Metoda S.M.E.D. (Single Minute Exchange of Dies)

10.4. Producţia integrată prin calculator (Computer Integrated Manufacturing-C.I.M.)