Managementul Operational al Productiei

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Operational al Producției          Indicativ: ICF.RO.MNOP

Titular Curs: Conf.univ.dr.ing. Dolea Gabriel

Competențe specifice:

 • Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind managementul operaţional.
 • Înţelegerea locului managementului operaţional  în domeniul funcţiunii de producţie a unităţii industriale;
 • Cunoaşterea şi înţelegerea  sistemului managementului operaţional al producţiei precum şi a obiectivelor acestuia;
 • Înţelegerea unităţii dintre “programare-lansare-control” şi folosirea aspectelor benefice ale acestora.
 • Abilităţi de cercetare privind aprofundarea şi aplicarea cunoştinţelor de management general în domeniul funcţiunii de producţie a întreprinderii
 • Competenţe privind însuşirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice exercitării funcţiilor managementului în domeniul producţiei;
 • Capacitate de analiză şi sinteză a privind  metodele şi modelele utilizate în managementul operaţional;
 • Capacitatea privind înţelegerea faptului că managementul operaţional reprezintă “arborele motor” al funcţiunii de producţie şi cunoaşterea componentelor acestuia.
 • Existenţa preocupărilor pentru perfecționarea rezultatelor activității profesionale prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
 • Implicarea în activități de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze bibliografice, eventual a unor referate şi articole de specialitate;
 • Conceperea documentelor de lucru, utilizarea, interpretarea informaţiilor specifice;
 • Participarea la proiecte având caracter științific și  demonstrarea capacității de a identifica oportunități pentru propria formare profesională în viitor.

Obiective:

 • Familiarizarea cursanților cu abordările teoretice și instrumentele practice din sfera managementului operaţional, ca știință modernă care vizează racordarea întreprinderii la evoluţiile pieţei în condiţiile unui mediu extern din ce în ce mai imprevizibil.
 •  Însuşirea noţiunilor de bază privind  managementul operaţional cu referire la sistem de producţie, formă de organizare, tip de amplasament
 • Cunoaşterea conceptelor, modelelor şi a orientării manageriale de bază din acest domeniu în vederea îmbunătăţirii activităţilor de producţie concretizată în creşterea productivităţii muncii a calităţii produselor şi eficienţei;
 • Însuşirea  modelelor şi tehnicilor  specifice managementului producţiei prin diverse studii de caz.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 255 întrebări

Conținut Curs

1. CONCEPTUL DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL AL PRODUCŢIEI

1.1 Locul managementului operaţional al producţiei în managementul firmei

1.2 Obiectivele, sarcinile şi principiile managementului operaţional al producţiei

1.2.1 Obiectivele managementului operaţional al producţiei
1.2.2 Sarcinile managementului operaţional al producţiei
1.2.3 Principiile managementului operaţional al producţiei
1.3 Organizarea structurală a managementului operaţional al producţiei

2. BAZA DOCUMENTARĂ A SISTEMULUI DE MANAGEMENT OPERAŢIONAL AL PRODUCŢIEI

2.1 Concepţia modulară a sistemului informaţional al activităţilor de producţie

2.2 Fondul de informaţii şi documentele specifice modulelor subsistemelor managementului operaţional al producţiei
2.3. Fluxul informaţional al activităţii de management operaţional al producţiei

3. PROGRAMAREA PRODUCŢIEI INDUSTRIALE – BAZA NORMATIVĂ A PROGRAMĂRII PRODUCŢIEI

3.1 Tipul de producţie şi influenţa sa asupra managementului operativ al producţiei
3.2 Lotul de fabricaţie – normativ important al managementului operativ al producţiei de serie
3.2.1 Lotul de fabricaţie – noţiune importantă, factori care influenţează mărimea sa
3.2.2 Determinarea mărimii optime a loturilor de fabricaţie
3.2.3 Periodicitatea lansării loturilor în fabricaţie
3.3 Ciclul de producţie
3.3.1. Ciclul de producţie – noţiune, structură
3.3.2 Calculul duratei ciclului de producţie
3.3.3. Căile de reducere a duratei ciclului de producţie
3.4 Stocurile de producţie neterminată
3.4.1.Determinarea stocurilor de producţie neterminată în condiţiile producţiei de masă cu fabricaţia organizată în flux
3.4.2 Determinarea stocurilor de producţie neterminată în condiţiile amplasării locurilor de muncă în raport cu omogenitatea tehnologică a lucrărilor

4. METODOLOGIA PROGRAMĂRII PRODUCŢIEI. ETAPELE PROGRAMĂRII PRODUCŢIEI INDUSTRIALE

4.1. Elaborarea planului agregat
4.2 Elaborarea şi fundamentarea programului lunar la nivel de întreprindere
4.3. Elaborarea şi corelarea cantitativă şi calendaristică a programelor de producţie ale secţiilor
4.4 Elaborarea programelor de producţie operative în cadrul secţiilor de fabricaţie

5. PROGRAMAREA PRODUCŢIEI DE SERIE MARE ŞI DE MASĂ CU FABRICAŢIA ORGANIZATĂ ÎN FLUX

5.1 Aprecierea naturii fluxului unei linii tehnologice. Elaborarea programului de producţie al unei linii tehnologice în calitate de linie furnizoare
5.1.1. Aprecierea naturii fluxului unei linii tehnologice
5.1.2 Elaborarea programului de producţie al unei linii tehnologice în calitate de linie furnizoare
5.2. Programarea producţiei la liniile tehnologice monovalente (monoobiect)
5.2.1 Elemente privind dimensionarea liniilor tehnologice monovalente (monoobiect)
5.2.2. Programarea producţiei la liniile tehnologice monovalente (monoobiect)
5.3. Programarea producţiei la liniile tehnologice polivalente (multiobiect)
5.3.1 Programarea producţiei la liniile tehnologice polivalente (multiobiect)
5.3.2. Programarea producţiei la liniile tehnologice automate

6. PROGRAMAREA PRODUCŢIEI DE SERIE CU ORGANIZAREA PRODUCŢIEI PE LOTURI

6.1. Elaborarea programului de producţie calendaristic centralizator. Elaborarea programelor de producţie ale secţiilor
6.1.1. Elaborarea programului de producţie calendaristic centralizator
6.1.2. Elaborarea programelor de producţie ale secţiilor
6.2. Elaborarea programelor operative de producţie în cadrul secţiilor. Grafice de programare şi urmărire a producţiei de serie
6.2.1. Elaborarea programelor operative de producţie în cadrul secţiilor
6.2.2. Grafice de programare şi urmărire a producţiei de serie

7. PROGRAMAREA PRODUCŢIEI DE SERIE MICĂ ŞI INDIVIDUALĂ CU FABRICAŢIA ORGANIZATĂ PE COMENZI

7.1 Particularităţile programării producţiei de serie mică şi individuală. Normativele de programare în condiţiile fabricaţiei organizată pe comenzi
7.1.1. Particularităţile programării producţiei de serie mică şi individuală
7.1.2 Normativele de programare în condiţiile fabricaţiei organizată pe comenzi111
7.2. Stabilirea programelor de producţie ale secţiilor de fabricaţie de serie mică şi individuală. Elaborarea programelor de producţie în cadrul atelierelor de fabricaţie
7.2.1. Stabilirea programelor de producţie ale secţiilor de fabricaţie de serie mică şi individuală
7.2.2. Elaborarea programelor de producţie în cadrul atelierelor de fabricaţie

8. LANSAREA ÎN FABRICAŢIE

8.1 Obiectivele lansării în fabricaţie. Documente utilizate
8.2 Metodologia lansării produselor în fabricaţie
8.3 Cerinţe, forme şi metode de lansare a produselor în fabricaţie
8.4 Sisteme de prelucrare a datelor utilizate în subactivitatea de lansare în fabricaţie