Managementul Investitiilor

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Managementul Investitiilor          Indicativ: ICF.RO.MNMI

Titular Curs: șef lucr.ec.dr.ing. Iloiu Mirela

Competențe specifice:

 • Cunoaşterea noţiunilor fundamentale privind managementul producţiei.
 • Înţelegerea locului producţiei în structura organizatorică a întreprinderii;
 • Definirea structurii organizatoirce a unei întreprinderi procesual  şi compartimental.
 • Abilităţi de cercetare privind organizarea unui sistem de producţie.
 • Competenţe în conceperea şi analiza modelelor în managementul producţiei;
 • Competenţe în elaborarea unor  linii directoare pentru îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor;
 • Competenţe în elaborarea unor metode de predicţie şi explicare  a comportamentului sistemului de producţie.
 • Capacitate de analiză şi sinteză a modelelor utilizate în managementul producţiei (certitudine, risc, incertitudine). Capacitatea de analiză  economică şi financiară
 • Existența preocupărilor pentru perfecționarea rezultatelor activității profesionale prin asumarea de roluri într-o echipă multidisciplinară de muncă;
 • Implicarea în activități de cercetare, cum ar fi documentarea, elaborarea unor sinteze bibliografice, eventual a unor referate și articole de specialitate;
 • Conceperea documentelor de lucru, utilizarea, interpretarea informaţiilor specifice;
 • Participarea la proiecte având caracter științific și  demonstrarea capacității de a identifica oportunități pentru propria formare profesională în viitor.

Obiective:

 • Familiarizarea cu aspectele teoretico-metodologice și instrunemtele practice de lucru din sfera investițiilor
 • Cunoașterea și înțelegerea metodologiei de evaluare a proiectelor de investiții
 • Dezvoltarea abilităților de elaborare a documentației și implementare a proiectelor de investiții
 • Cunoașterea și înțelegerea mecanismului de finanțare a proiectelor de investiții

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 90 întrebări

Conținut Curs

 1. Investițiile în economia de piață
 2. Ciclul de viață al proiectului de investiții
 3. Documentația aferentă procesului investițional
 4. Influența factorului timp asupra banilor
 5. Parametrii financiari ai proiectelor de investiții
 6. Metode de evaluare a proiectelor de investiții
 7. Riscul în investiții. Tipologie
 8. Atitudinea investitorilor față de risc
 9. Metode subiective de evaluare a riscului
 10. Metode obiective de evaluarea a riscului
 11. Finanțarea investițiilor. Costul capitalului
 12. Investițiile publice