Cercetari de Marketing

Fișa Prezentare Curs

Denumire: Cercetari de Marketing         Indicativ: ICF.RO.MKCM

Titular Curs: Conf. univ. dr. Dura Codruța

Competențe specifice:

 • Cunoaşterea conceptelor şi noţiunilor fundamentale cu care operează cercetările de marketing;
 • Cunoaşterea şi aplicarea propriu-zisă a etapelor de proiectare a unei cercetări de marketing prin sondaj;
 • Înţelegerea fundamentelor teoretice ale metodelor şi tehnicilor utilizate în cercetarea de piaţă;
 • Selecţia şi aplicarea corectă a metodei de eşantionare adecvate în funcţie de particularităţile fiecărui proiect de cercetare;
 • Dimensionarea corespunzătoare a eşantioanelor utilizate în cercetările de marketing;
 • Însuşirea principiilor de întocmire şi aplicare corespunzătoare a chestionarului de marketing în contextul cercetărilor de piaţă;
 • Deprinderea de a proiecta şi a utiliza corect metoda experimentului de marketing în cercetările de piaţă;
 • Utilizarea unui calup de metode şi tehnici calitative pentru analiza fenomenelor de marketing (în corelaţie cu instrumente consacrate specifice abordării cantitative);
 • Capacitatea de a elabora previziuni de marketing bazate pe un suport ştiinţific solid;
 • Deprinderea de a prelucra şi interpreta corect datele înregistrate în cadrul cercetărilor de marketing;
 • Capacitatea de a sintetiza şi structura în mod judicios informaţiile incluse în raportul de cercetare.

Obiective:

 • Însușirea de către studenți a metodelor și tehnicilor specifice cercetărilor de piaţă, în vederea adaptării corespunzătoare a activității întreprinderii la dinamica pieţei.
 • Însuşirea deprinderilor de elaborare a anchetelor şi studiilor cantitative de marketing;
 • Aplicarea metodelor calitative de cercetare în marketing;
 • Utilizarea experimentelor și a testelor de piaţă ca instrumente de suport pentru procesul decizional în firmele moderne;
 • Prelucrarea, analiza și prezentarea adecvată a datelor obținute din cercetările de marketing.

Examinare cunoștințe: Test tip grilă – 163 întrebări

Conținut Curs

BAZELE CERCETĂRII DE MARKETING.

1. Definirea şi domeniul de aplicare al cercetărilor de marketing. 2. Tipologia cercetărilor de marketing. 4. Sursele de informaţii pentru cercetarea de marketing.

CERCETAREA CANTITATIVĂ ÎN MARKETING.

1. Etapele  procesului de cercetare. Metode probabilistice şi neprobabilistice de eşantionare. Determinarea mărimii eşantionului utilizat în cercetările de marketing. 2. Chestionarul de marketing – proiectare şi administrare. 3. Cercetările de marketing permanente: panelurile.

CERCETAREA EXPLORATORIE.

1. Metodele calitative de cercetare: interviul în profunzime, interviul semidirijat, reuniunea de grup, tehnicile proiective. 3. Metodele de creativitate.

CERCETAREA CAUZALĂ.

1. Noţiuni utilizate în cercetarea cauzală. 2.Tipuri de experimente şi scheme de proiectare. 2.1. Experimentele unifactoriale. 2.2. Experimentele bifactoriale. 2.3. Experimentele multifactoriale.

TRATAREA ŞI ANALIZA DATELOR ÎN CERCETAREA DE MARKETING.

1. Analiza univariată. 2. Analiza bivariată. 3. Analiza multivariată. 4. Raportul de cercetare